תקנון האתר

 • כללי
  • אתר www.decotech.co.il המופעל ע”י חברת גומא חושבים ירוק בע”מ ח.פ. 5142484129(להלן: “החברה“) משמש גם כחנות וירטואלית לרכישת מוצרים (להלן: “האתר“).
  • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה אשר יעשו באתר ומהוות חלק בלתי נפרד מן ההתקשרות בינך לבין החברה, למעט הוראות בהם יאמר באופן מפורש כי הן לא חלות. 
  • הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון שכן כל גלישה באתר ו/או רכישת מוצר באתר, מהווה את אישורך לקריאת תקנון זה ואת הסכמתך להוראות תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה הינך מתבקש שלא לעשות כל שימוש באתר.  
  • התקנון מנוסח בלשון זכר לשם הנוחות בלבד והוא מתייחס לשני המינים כאחד.
 • ביצוע פעולות באתר
  • פעולות רכישה באתר רשאים לבצע לקוחות כהגדרתם לעיל, בכפוף לתנאים הבאים –
   • המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות. במידה והנך קטין (מתחת לגיל 18) או אינך זכאי לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
   • המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה או תאגיד המאוגד והרשום כדין בישראל.  
   • המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ויזה או ישראכרט ישראלי או בינלאומי או אמריקן אקספרס שהינו בתוקף ושהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
   • המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט ובעל כתובת מגורים בישראל.
  • מובהר בזאת כי תנאים מוקדמים לביצוע רכישה כלשהי ו/או לביצוע פעולה כספית כלשהי בחנות הינם: 
   • קבלת אישור חברת כרטיסי האשראי לרכישה ולגביית התמורה על ידי החברה. 
   • המוצרים המבוקשים נמצאים במלאי.
   • המען בו יש לספק את השירות ו/או הממכר נמצא בתחומי החלוקה של החברה. 
 • רכישת מוצרים באתר
  • החברה מאפשרת ללקוחותיה לרכוש מוצרים שונים באמצעות האתר, בדרך נוחה, בטוחה ומהירה.
  • עבור כל מוצר, המוצע למכירה, מוצג מסך בחירת מוצר, הכולל את שם המוצר, מחיר המוצר, מידות המוצר, מפרט המוצר אפשרויות תשלום, אפשרויות שילוח, דמי שילוח, אפשרויות התקנה וכיוב’. 
  • מחיר כל המוצרים המוצעים למכירה מוצגים בשקלים וכוללים מע”מ אך אינם כוללים מחיר משלוח. 
  • חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס אשראי. יש למלא את כל הפרטים הנדרשים באתר לצורך ביצוע הזמנת מוצר.
   לידיעתך הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
  • האחריות המלאה והבלעדית לכל טעות בהקלדת נתונים תחול על הלקוח הרוכש את המוצר והוא יישא בכל תוצאה העלולה לנבוע מטעות כאמור. רישומי המחשב כפי שימולאו על ידי הרוכש באתר יהוו ראיה חלוטה לנכונות הפעולות. 
  • הקלדת הנתונים על ידי הלקוח כמוה כהתחייבות של הלקוח, לפי העניין, לרכוש את המוצר ולשלם עבורו את המחיר שננקב לצידו באתר (בתוספת דמי משלוח ככל שיוזמן באמצעות משלוח). 
  • השלמת הליך רכישת המוצר באתר מותנית בקבלת אישור תשלום עבור המוצר אצל החברה ושהמוצר המבוקש קיים במלאי החברה (“מועד אישור ההזמנה”). 
  • אם במהלך הטיפול בהזמנת מוצר יתברר כי המוצר אזל מהמלאי או אינו ניתן להספקה מכל סיבה שהיא (כגון, הפרטים שנמסרו בעת ההזמה אינם שלמים או אינם מדויקים) אזי ההזמנה תבוטל והחברה תהיה רשאית להודיע על כך למזמין.
  •  בכל מקרה שבו תסרב חברת האשראי לאפשר לחברה לגבות את התמורה בגין הרכישה באתר, ההזמנה של לקוח לא תטופל, הדבר ייחשב כביטול ההזמנה על ידי הלקוח, ויחולו התנאים האמורים בסעיף 6 להלן לגבי ביטול עסקה.
  • החברה תנפיק חשבונית בעבור הפריטים שיירכשו ע”י הלקוח  באמצעות דוא”ל לאחר שליחת המוצרים. 
  • לחברה נשמרת הזכות לשלול זכות רכישה באתר על פי שיקול דעתה.
  • המוצרים המוצעים למכירה באתר, סוגם וכמותם יקבעו לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. 
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות להוסיף ו/או להפסיק שיווק ו/או מכירת מוצר מסוים או שירות מסוים בכל עת שתחפוץ ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.
 •  אחריות על טיב המוצרים
  • המוצרים המוצגים באתר זה מוצגים בתום לב ולצורך המחשה בלבד, ואין בהצגתם משום המלצה או הבעת דעה לגבי אופי המוצרים, תכונותיהם, טיבם וכיו”ב.
  • החברה ו/או מי מטעמה אינם ולא יהיו אחראים לכל טעות בבחירת פריט שיירכש על ידי המשתמש, הנובעת מטעות מבצע הפעולה באתר בהקלדת נתוני הצעת הרכישה, לרבות פרטיו האישיים והמזהים.
  • כל טענה בדבר פגם במוצר שנתקבל אצל הלקוח כאמור תיטען מיד עם בדיקת המוצר בבית הלקוח. לקוח אשר חתם כאמור על טופס קבלת ההזמנה הינו הוכחה כי בדק הלקוח את המוצר וכי הינו שלם ומתאים לצרכיו. לקוח כאמור, אשר לא יטען טענת פגם עם קבלת המוצר ייחשב כלקוח אשר קיבל מוצר ראוי ונטל ההוכחה כי הפגם לא נעשה על ידו לאחר קבלת המוצר יהא עליו.
  • החברה רשאית בכל עת שלא לקבל טענת פגם באם לא נטענה כאמור בהזדמנות הנ”ל. החברה מבקשת מקהל לקוחותיה לבדוק את המוצר שנרכש בזמן קבלתו ובטרם החתימה על טופס קבלת המוצר.
 • אספקת מוצרים
  • אספקה באמצעות משלוח 
   • החברה תדאג לאספקת המוצר הנרכש באתר, באמצעות שליח, לכתובת בישראל שהוקלדה בעת ההזמנה. החברה אינה מתחייבת על מועד הספקה כלשהו, אך תפעל שהשליחות תבוצע  בתוך 21 ימי עסקים ממועד אישור התשלום, אלא אם כן נכתב אחרת באתר. החברה מתחייבת לספק רק מוצר, אשר שולם במלואו ובתוספת דמי משלוח.
   •  החברה לא תהא אחראית לכל איחור או עיכוב באספקה ו/או לאי-אספקה, שנגרמה כתוצאה מכח עליון ו/או מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות שביתות, השבתות וכיו”ב.  כמו כן החברה אינה אחראית לכל פגם או נזק שייגרם למוצר מרגע מסירתו לשליח. 
   • התקנון של חברת צ’יטה [או של כל גוף אחר באמצעותו החברה תבצע את ההובלה והאספקה של המוצרים] יחול על כל הובלה ואספקה של מוצר באמצעות האתר, ויחייב כל לקוח. 
   • עפ”י הנהוג בחברות שילוח, השליח מגיע לכתובת הנמען ללא הודעה מראש ובאם בכתובת הנמען אין מענה, השליח משאיר הודעה שביקר בכתובת והנמען יכול להתקשר על מנת לתאם הפצה נוספת. לאחר 3 ניסיונות הפצה, המשלוח יוחזר לחברה.
   • התשלום עבור המשלוח/ההובלה יצטרף לתשלום עבור המוצר ולא יהיה ניתן לביטול מכל סיבה שהיא.
  • איסוף עצמי
   • הלקוח רשאי לבחור באפשרות איסוף עצמי לאסוף את המוצר על אחריותו ועל חשבונו ממחסני החברה בכתובת  חצר געש,המוצר יהיה מוכן לאיסוף בתוך 21 ימי עסקים (לא כולל שבתות וחגים) ממועד אישור ההזמנה אלא אם כן נכתב אחרת באתר. 
   • החברה תודיע ללקוח כי המוצר מוכן לאיסוף באמצעות דוא”ל ו/או מסרון ו/או שיחה טלפונית לפי שיקול דעתה הבלעדי.
   • אם לא יאסוף הלקוח את המוצר תוך 14 ימי עסקים ממועד הודעת החברה כי המוצר מוכן לאיסוף, אזי החברה תהיה רשאית להתנות את מסירת המוצר בתשלום דמי אחסון סבירים. בכל מקרה החברה תהיה רשאית שלא לשמור את המוצר לתקופה שמעל 4 חודשים ממועד אישור ההזמנה, ובמקרה זה הלקוח לא יהיה זכאי להחזר המחיר ששילם או לכל פיצוי אחר. 
  • זמני אספקת המוצרים/שירותים, כוללים רק ימי עסקים (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג או ימי שבתון) בין השעות 10:00 ועד 18:00.
 • מדיניות החזרת מוצרים וביטול עסקה 
  • החברה רשאית לבטל כל עסקה, מכל סיבה שהיא וזאת כאמור ללא הגבלת זמן ותוך החזרת מלוא התשלום ללקוח ו/או ביטול העסקה באמצעות חברה האשראי הרלוונטית. הלקוח מצהיר בזאת כי אין לו ולא תהא לו כל טענה בדבר ביטול העסקה על ידי החברה מכל סיבה שהיא. מדיניות הביטולים. תנאי הביטול ויתר התנאים הנדרשים כתוצאה מביטול העסקה כאמור הינה בכפוף למדיניות ונהלי חברת האשראי.
  • לקוח רשאי לבטל הזמנה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, התשמ”א – 1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן“).
  • כרטיס האשראי אשר חויב בעסקה, יזוכה במחיר המוצר המוחזר בניכוי 5% עמלת סליקה וביטול.
  • לא יזוכו דמי המשלוח אשר שולמו.
  • כל זיכוי כספי הנובע מביטול העסקה ובכלל ייעשה באמצעות חברת האשראי והינו בהתאם ללוחות הזמנים ולנהלים של חברת האשראי. לחברה אין כל קשר או אחריות ביחס למועד החזרת הכספים וכל דבר הנוגע במישרין ובעקיפין להחזר הכספים ולמערכת הסליקה וההחזרים של חברת האשראי.
  • באם מזמין המוצר הביע עניין לקבל עבורם זיכוי כספי לשימוש באתר (קרדיט)- שווי הקרדיט יהא שווה לסכום המקורי ששולם, ללא ניכוי.
  • במידה ובוצעה הזמנה עבור מוצר מיוחד, שבו המזמין ביקש כי ייעשו שינויים מיוחדים במוצר, עבורו בלבד, או הזמנת מוצר אשר אינו מוחזק במלאי בשוטף, לא תהיה אפשרות להחזיר מוצר זה, בהתאם לחוק להגנת הצרכן.
  • בנוסף לאמור בתקנון זה, החברה תהא רשאית לבטל עסקה במקרים הבאים:
   •  נפלה בהזמנה טעות קולמוס, בין אם במחיר המוצר ובין אם בתיאור המוצר.
   • אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שמנעה מהמשתמשים באתר מלהשתתף בו באופן תקין.
   • במקרה של כוח עליון, שריפה, התפוצצות, פעולות מלחמה, איבה או טרור ו/או כל סיבה אחרת אשר אינה בשליטתה של החברה ו/או מי מטעמה והמונעים מהחברה את היכולת לתפעל את האתר ו/או לספק את המוצרים.
   • אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה המכירה.
  • בוטלה עסקה כאמור לעיל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק (ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד) שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי כלשהו.
 • אבטחת נתונים
  • פרטי הפעולה באתר, לרבות פרטי ההצעה ופרטי הרוכש, יועברו באמצעות פרוטוקול אבטחה מוצפן (SSL), המקובל בסחר אלקטרוני, למחשב עיבוד הנתונים של החברה. פרטים אלו לא יועברו על ידי החברה ומפעילי האתר לגורמים חיצוניים, למעט לחברת כרטיסי האשראי, וזאת רק על מנת להשלים את פעולות הרכישה שבוצעה על ידי הרוכש. 
  • החברה משאירה לעצמה את הזכות להשתמש בפרטים שימסור הרוכש לצורך ניתוח מידע סטטיסטי. בכל מקרה כזה, הנתונים לא ייוחסו אישית למבצע הפעולה ולא יזהו אותו בדרך כלשהיא.
  • החנות תהא רשאית לשלוח למבצעי הפעולות דואר אלקטרוני ולפנות אליהם בכתב או בעל פה בכל מידע בדבר מבצעים של החברה, חידושים באתר פרסומות מגופים מסחריים נבחרים וכיו”ב, אלא אם יודיע הרוכש בכתב כי אינו מעוניין בכך.
 • שיפוי ופיצוי 
  • כל העושה שימוש בלתי ראוי באתר מתחייב לשפות ולפצות את החברה ו/או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזקים מכל מין וסוג כלשהו כולל הוצאות משפטיות, אשר ייגרמו לחברה /או בעלי האתר ו/או מקימיו ו/או מי ממפעיליו ו/או מי ממנהליו ו/או מי מטעמם.
 • תנאים נוספים
  • החברה לא תהיה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים.
  • החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שנגרם למשתמש באתר ו/או לצד שלישי כתוצאה משימוש או מרכישה באמצעות האתר, שלא על פי תקנון זה, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את הרכישה הספציפית בהודעה טלפונית או בהודעה בדוא”ל למבצע הפעולה. כמו כן, מבצע הפעולה יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר הנרכש על ידו באמצעות האתר, אלא אם כן נכתב אחרת.
  • כל זכויות הקניין והקניין הרוחני באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנה, היישום, קוד המחשב, הקובץ הגרפי, מפרטים, תהליכים, נתונים, המצאות ושיפורים, סימני מסחר, סודות מסחר, הטקסט וכל חומר ומידע אחר הכלולים בו, אם לא נאמר מפורשות אחרת, הינם בבעלות החברה ו/או מי מטעמה ולא תהא למאן דהו כל זכות בהם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או להציג כל חומר כנ”ל אלא אם ניתנה הרשות לכך מראש ובכתב על ידי החברה.
  • המידע, התכנה, המוצרים והשירותים הכלולים באתר עשויים להכיל בתום לב אי דיוקים או שגיאות דפוס, וכן אי התאמה של צבעי המוצרים או גווניהם לצבעם במציאות. החברה ו/או מי מטעמה רשאים לבצע מדי פעם שינויים במידע הנכלל באתר ללא הודעה מוקדמת, ולא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם. כל הודעה או מידע המתפרסמים באיזה מהמדורים והשירותים באתר יכול ויימחקו כעבור זמן. החברה אינה מתחייבת, כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בהמשך.
  • החברה רשאית להפסיק בכל עת את הפעילות באתר והשימוש המוצעים בו ללא התראה מוקדמת. החברה רשאית לסרב להעניק גישה לאתר או לחלקים ממנו לכל משתמש, לפי שיקול דעתה הבלעדי וללא כל התראה מוקדמת. החברה תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, לרבות מראהו, תכניו, היקפם וזמינותם של המוצרים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם, והכול בלא צורך להודיע על כך מראש. שינויים כאלו יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר אי נוחות וכיו”ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי החברה בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו עקב ביצועם.
  • באתר יועמדו למכירה מוצרים בכמויות משתנות ומסוגים שונים לפי בחירתה ושיקול דעתה הבלעדי של החברה. כמו כן שמורה לחברה, בכל עת, הזכות הבלעדית להוסיף או לגרוע מוצרים ממספר המוצרים המוצעים למכירה באתר, וכן לקבוע את כמות המוצרים, את מחיר הרכישה, את אופני הרכישה ואת דמי ההשתתפות או התשלומים הנוספים, באם ישנם, ביחס לכל מוצר.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות הוראות תקנון זה מעת לעת על פי שיקול דעתה. התקנון המחייב יהיה זה אשר יפורסם באתר במועד רכישת המוצר. 
  • פרשנותו ואכיפתו של תקנון זה ו/או כל פעולה או סכסוך הנובע ממנו יעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל, ויתבררו במידת הצורך, בבית המשפט המוסמך בתל אביב יפו בלבד.
  • התקנון עודכן לאחרונה בתאריך 1.1.2020 וניתן לשינוי בכל עת על ידי  החברה, על פי שיקול דעתה הבלעדי.
 • שירות לקוחות
  • לכל שאלה בנוגע לפעילות האתר, המוצרים המוצגים בו, לתהליך הרכישה של מוצרים, ובכל שאלה אחרת ניתן לפנות באמצעות דוא”ל:SALES@DECOTECH.CO.IL, טלפון מס’:_______________ או פקס מס’ ______________ .