תקנון הגרלה-BY DECOTECH

 1. כללי
 • תקנון זה נועד להסדיר את הכללים על פיהם תתנהל הגרלה נושאת פרסים בקידום דף פייסבוק (להלן: “ההגרלה“) של גומא חושבים ירוק בע”מ (להלן: “החברה“), יצרנית ומשווקת מוצרי דקוטק/bydecotech 
 • תקופת ההגרלה תתקיים מיום – 7/4 ועד יום – 26/4, סה”כ 3 שבועות.
 • עובדי החברה ובני משפחותיהם מקרבה ראשונה, יהיו מנועים מלהשתתף בהגרלה. 
 • בכל מקרה של אי התאמה ו/או סתירה בין הקבוע בתקנון זה, לבין כל פרסום ו/או מידע אחר יגברו הוראות תקנון זה.
 1. תיאור ההגרלה
 1. משתתף אשר יחפוץ להשתתף בהגרלה, ויפעל בהתאם לתנאים המפורטים להלן (במצטבר): 

א.1 יכנס לדף הפייסבוק של החברה BYDECOTECH, ישתף  את הדף share , יתייג 2 חברים ויסמן לייק לעמוד.  

א.2 ימלא את פרטיו האישיים, לרבות, שם מלא ומספר טלפון. 

א.3 משתתף שיפעל כאמור יראה כמי שקרא את תקנון ההגרלה והסכים לכל תנאיו;

 1. המשתתף יוכל לזכות פעם אחת, בפרס אחד.
 2. להסרת ספק ומבלי לגרוע מן האמור לעיל, החברה תהיה רשאית לפסול משתתף ו/או זוכה בפרס, בכל מקרה של הפרת תנאי מתנאי התקנון ו/או מעשה מרמה ו/או התנהגות פוגענית כלפי החברה ו/או מי מטעמה ו/או כלפי משתתפים אחרים.
 3. החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל את ההגרלה, כולה או חלקה, וכן לשנות את מבנה ההגרלה, והפרסים המוענקים במסגרתה, הכל לפי שיקול דעתה הבלעדי החברה. 
 • קביעת המשתתפים הזוכים והפרסים
  1. בתום תקופת ההגרלה יוגרל פריט STRIPES mirror עשויה פלדה בחיתוך לייזר (מיוצרות ע”י החברה) מבין כל המשתתפים.  
 • מבין כל המשתתפים, יוגרלו אקראית זוכה 1, אשר יוכרזו בדף הפייסבוק של החברה, בשידור לייב ביום 26.4.2020 שעה 19:00 לערך.
 1. סמוך לאחר קיום ההגרלה וקביעת זוכה, תעביר החברה לזוכה הודעה בדבר זכייתו ותתאם עימו את המועד ואופן קבלת הפרס. הודעה כאמור יכול שתשלח באמצעות שיחה טלפונית ו/או משלוח הודעת SMS ו/או ווטסאפ ו/או בכל אמצעי אחר שיקבע על ידי החברה. ככל שלא תתקבל תשובת המשתתף הזוכה, תוך 3 ימי עסקים, תהא רשאית החברה להעביר את הפרס לזוכה הבא בתור, והזוכה לא יהיה זכאי לפרס כלשהו והוא מוותר בזאת על דרישה ו/או טענה ו/או תביעה בקשר לכך.
 2. החברה תאפשר לזוכה לקבל את הפרס בתיאום כאמור, תוך 7 ימים ממועד מתן ההודעה, באיסוף עצמי (לאחר תיאום מראש) ממושב בוסתן הגליל (בצפון) ו/או ממתחם געש (במרכז) או לחילופין, לבחור במשלוח ללא תמורה לבית הזוכה. 
 • תנאים הכרחיים להשתתפות ולזכיה (במצטבר)
 1. המשתתף יאשר כי קרא, הבין והסכים לכל תנאי תקנון זה.
 2. תנאי להשתתפות בהגרלה ולאפשרות זכיה בפרסים הוא כי המשתתף מעל גיל 18. 
 3. המשתתף הזוכה עשוי להידרש לחתום ולאשר כי קיבל את הפרס.
 4. החברה תהיה רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתתף, לרבות אך לא רק, לשם צרכים עסקיים, משלוח הודעות דוא”ל, הודעות טלפוניות. 
 5. החברה תהיה רשאית אך לא חייבת לפרסם את שמו של הזוכה וכן תמונתו עם הפרס בדף הפייסבוק של החברה ו/או באמצעי תקשורת אחרים, והמשתתף הזוכה מעניק בזאת לחברה רשות לפרסום כאמור.
 • שונות
 1. החברה לא תהא חייבת בתשלום מס כלשהו. ככל שתחול חובת תשלום מס בגין הזכיה בפרס, זו תחול ותשולם על ידי המשתתף הזוכה.   
 2. כל תקלה ו/או שיבוש ו/או כל אירוע אחר שאינם בשליטתה של החברה, לא ייחשבו כהפרה של הוראות תקנון זה ולא יזכו את המשתתף בכל סעד ו/או תרופה. 
 3. תוצאות ההגרלה הינן סופיות ובכל שאלה או מחלוקת תהיה החלטת סופית ומכרעת ותחייב את כל מי שמשתתף או מעורב בהגרלה. 
 4. החברה אינה נושאת באחריות כלשהי, בקשר עם הפרסים ומימושם ו/או לכל תוצאה או נזק, ישיר או עקיף מכל מין וסוג שהוא, הקשורים להשתתפות בהגרלה, לפרסים ו/או למימושם. 
 5. בהשתתפותך ההגרלה, הינך מצהיר כי קראת והבנת את הוראות התקנון וכי הינך מסכים לכל האמור בו. 
 6. סמכות השיפוט הבלעדית בכל סכסוך הנובע מתקנון זה תהא נתונה לבתי המשפט המוסמכים בחיפה.
 7. כל שנכתב בלשון זכר יש לראות כנכון גם לגבי לשון נקבה וכל שנכתב בלשון יחיד כנכון גם לגבי לשון יחיד, ולהיפך.  
 8. לבירורים ושאלות ניתן אל החברה באמצעות דוא”ל: office@decotech.co.il.

בהצלחה!